Trung tâm thông báo

Thất Thành Đại Chiến

Bang hội nào chiếm được Long Trụ của các Thành Thị đến những giây phút cuối cùng của chiến trường Thất Thành Đại Chiến sẽ là Bang hội thống lĩnh thành thị tương ứng, đồng thời sẽ nhận được hàng trăm Công Thành Lễ Bao ẩn chứa nhiều cực phẩm thiên hạ.
Ngoài ra, các nhân vật tham gia vào hoạt động này sẽ được nhận điểm kinh nghiệm, cùng nhiều vật phẩm giá trị khác. Ngay sau đây là binh pháp thất truyền bấy lâu về địa đồ Thất Thành Đại Chiến, thân mời chư vị cùng xem qua:

1. Thời gian và điều kiện:

  •  Thời gian báo danh: 18:00 đến 19:00 thứ 6 hàng tuần <các bang hội đã chiếm thành vào tuần công thành trước thì không cần báo danh lại>
  •  Thời gian tham chiến: 20:00 đến 21:00 thứ 6 hàng tuần.
  •  Đối tượng tham gia: Tất cả Bang Hội và thành viên (đã vào Bang đủ 24h00 kể từ lúc gia nhập) đều được tham gia.

2. NPC và vật phẩm liên quan:

Hình Ảnh  Ghi Chú 

 Xa Phu Công Thành 

  •  Vị trí: Đừng gần Xa Phu 7 Thành Thị.
  •  Tính chất:
       - Giao/kiểm tra số lượng Khiêu Chiến Lệnh của Bang.
       - Báo danh/nhận thưởng.
       - Truyền tống vào bản đồ Công Thành.

Khiêu Chiến Lệnh

  •  Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 90
  •  Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng.
  •  Công dụng: Nộp cho NPC Xa Phu Công Thành nhận 50.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)/vật phẩm.
  •  Lưu ý:
       - Nộp tối đa 300 vật phẩm/ngày/nhân vật. Khi nộp đủ 300 cái/ ngày sẽ nhận thưởng 50 triệu điểm kinh nghiệm.
       - Nhân vật đã gia nhập Bang Hội mới có thể nộp.

Công Thành Lễ Bao

  •  Nguồn gốc: Bang Chủ của Bang Hội chiếm được thành sẽ đại diện nhận số lượng tương ứng theo thành đã chiếm.
  •  Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng. Không thể ném ra.
  •  Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
  •  Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc nhận.
  •  Lưu ý:
       - Số lượng sẽ cộng dồn nếu chiếm được nhiều thành.
       - Nhận ngay sau khi có kết quả công thành cùng ngày. Sau 23h59 ngày thứ Sáu cùng ngày phần thưởng sẽ bị hủy.
       - Một ngày 1 nhân vật sử dụng tối đa 3 Lễ Bao.

 Huân Công Công Thành 

  •  Nguồn gốc: nhận được khi nhận thưởng điểm kinh nghiệm của Công Thành Chiến.
  •  Tính chất: Không thể giao dịch, không bày bán, không thể vứt ra.
  •  Công dụng: Nộp tại NPC Bang Hội đóng góp cho tính năng Bang Hội Đồng Tâm

 

3. Hướng dẫn báo danh:

  •  Từ 18h00 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần Bang Chủ các Bang Hội đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành tham gia báo danh.


  •  Điều kiện báo danh: 3.000 Vạn lượng + 2.000 Khiêu Chiến Lệnh.
  •  Đấu giá Khiêu Chiến Lệnh (báo danh) thành công sẽ nhận được thông báo
  •  Lưu ý:
       - Không đủ tiền trong hành trang hoặc không đủ khiêu chiến lệnh trong bang sẽ không thể báo danh thành công.
       - Bang đang chiếm thành không cần phải tham gia báo danh.
       - Không được chuyển vị Bang Chủ sau khi báo danh thành công (trong thời gian từ khi bắt đầu Báo Danh đến khi kết thúc thời gian nhận thưởng Công Thành).

4. Hướng dẫn tham gia:

  •  Vào 20h00 cùng ngày (thứ Sáu hàng tuần) báo danh, các bang hội báo danh thành công có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành hoặc sử dụng Thần Hành Phù để vào bản đồ công thành.

  •  Truyền tống tại Xa Phu Công Thành

 
  •  Truyền tống trực tiếp bằng Thần Hành Phù

  •  Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi bản đồ có 1 Long Trụ.


  •  Lưu ý:
       - Bang hội chưa đăng kí thành công sẽ không thể vào bản đồ công thành.
       - Đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành ở thành nào sẽ vào bản đồ công thành của thành đó.
       - Thời gian chuẩn bị là 30 phút.
       - 19h30 có thể vào bản đồ chuẩn bị
       - 20h00 Thất Thành Đại Chiến sẽ bắt đầu.
       - Các bang hội khác nhau đều có thể đánh nhau không phân biệt màu hay liên minh.
       - Sau 35 phút khi trận chiến xảy ra, trụ nào không bị hạ sẽ trở thành Long Trụ thủ nguyên (trụ sẽ bất tử).
       - 1 bang có thể chiếm nhiều Long Trụ.
       - Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội nào chiếm Long trụ của thành nào thì sẽ làm chủ của thành đó.

5. Hướng dẫn set up tham gia:

  •  Chọn chế độ CTC
  •  Chọn tab CTC
  •  Chọn Thất Thành
  •  Chọn Dùng THP để vào, set số 4, để acc phụ tự tìm được acc chính.

 

 

6. Phần thưởng chiếm thành Công Thành:

  •  Công Thành Lễ Bao: Bang Chủ đại diện Bang Hội chiếm thành nhận phần thưởng Công Thành Lễ Bao tương ứng theo thành đã chiếm

Thành  Số lượng lễ bao 
Biện Kinh 120
Lâm An 120
Tương Dương 80
 Phượng Tường  80
Thành Đô 60
Đại Lý 60
Dương Châu 60

  •  Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
  •  Phần thưởng này chỉ có Bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành, tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
  •  Hành trang còn ít nhất 60 ô trống mới có thể nhận thưởng.
  •  Mỗi lần nhận cách nhau 2 phút.
  •  Thời gian nhận: Sau khi kết thúc công thành là 21h01 đến 23h59 cùng ngày (Sau 23h59 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa).
  •  Mỗi lần nhận thưởng Bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi Bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành sẽ bị khấu trừ tương ứng.
  •  Ghi chú phần thưởng:
       - Vật phẩm: Không khóa, hạn sử dụng 07 ngày từ lúc nhận.
       - Điểm kinh nghiệm: Không cộng dồn.

Phần Thưởng
20.000.000 điểm kinh nghiệm Đồ Phổ Trang Bị Định Quốc 
30.000.000 điểm kinh nghiệm Mảnh Trang Bị Hiệp Cốt
50.000.000 điểm kinh nghiệm  Mảnh Trang Bị Nhu Tình
Huyền Tinh Khoáng Thạch Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

  •  Điểm tích lũy cá nhân: 

  •  Khi nhân vật đứng trong bản đồ Công Thành mỗi 01 phút nhận 01 điểm tích lũy.
  •  Lưu ý: Cần đạt trên 30 điểm tích lũy mới có thể nhận thưởng.
  •  Khi bang hội không chiếm được thành nào, sẽ không thể nhận điểm kinh nghiệm thưởng, vì vậy tối thiểu phải chiếm được 1 thành để có thể nhận điểm kinh nghiệm.
  •  Tối đa có thể nhận 300 triệu điểm kinh nghiệm/ trận CTC tại Xa Phu Công Thành.
  •  Hệ số thưởng đổi được sau khi kết thúc Công Thành sẽ phụ thuộc thành chiếm được:

Thành  Hệ số tương ứng 
Biện Kinh 3
Lâm An 3
Tương Dương 2
 Phượng Tường  2
Thành Đô 1
Đại Lý 1
Dương Châu 1

  •  Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu Bang Hội chiếm được nhiều Thành. <lưu ý: sau mỗi lần chiếm trụ, phải giữ trụ được ít nhất 5 phút mới được tính 1 lần hệ số trụ, không đủ 5 phút thì không được tính hệ số>
  •  Ví dụ: Bang A chiếm được thành Đại Lý + Lâm An + Biện Kinh và nhân vật tích lũy được đủ 35 điểm tích lũy (tương ứng 35 phút) thì sẽ nhận được điểm kinh nghiệm như sau: (3 + 3 + 1) x 20.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)= 140.000.000 điểm kinh nghiệm.